Budowa oraz użytkowanie obiektów budowlanych wymaga szczególnej opieki inspekcyjno-kontrolnej. Dotyczy to również budowy domu jednorodzinnego.

Taką funkcję pełni nadzór budowlany i właśnie o jego roli oraz zadaniach będzie mowa w artykule.

 

Nadzór budowlany czuwa nad każdym etapem budowy

 

Taka kontrola bywa różnie postrzegana. Prywatni inwestorzy budujący swój dom oraz większość budowlańców kręci nosem na nieustanny monitoring inspektora nadzoru budowlanego. Jednak w przypadku stawiania domu przez dewelopera lub budowy obiektów użyteczności publicznej, jak hale sportowe lub galerie przemysłowe, często nadzór budowlany uważany bywa za jedyną gwarancję właściwego stanu technicznego. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że owa opieka inspekcyjno-kontrolna nie ma na celu gnębić inwestorów, ale nie dopuścić do żadnych uchybień w procesie powstawania danego obiektu. Ceną jest przecież bezpieczeństwo ludzi, którzy będą później w danym budynku lub hali przebywać. Nie ma innej drogi, jak skuteczna kontrola zarówno przestrzegania i stosowania w praktyce prawa budowlanego. Warto też wspomnieć, że niektóre firmy projektowo-budowlane, np. http://www.zarzycki-konstrukcje.pl/ mają w swoim zespole osoby posiadające uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co niezwykle usprawnia cały proces realizacji inwestycji.

Kto może zostać inspektorem nadzoru budowlanego i jakie ma uprawnienia?

 

Inspektorem nadzoru budowlanego zostaje najczęściej osoba po wyższych studiach technicznych, np. architekturze, budownictwie lub inżynierii środowiska, z minimum dwuletnią praktyką budowlaną. Także po szkole średniej technicznej i przy pięcioletnim doświadczeniu na budowie oraz zdaniu egzaminu państwowego można nabyć uprawnienia inspektora budowlanego.

Taka osoba może nawet wydawać bezpośrednie polecenia kierownikowi budowy, jednak wszystko musi zostać potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy. Wszelkie nieprawidłowości oraz zagrożenia należy usunąć poprzez wprowadzenie, wskazanych przez inspektora, poprawek. Jeżeli uchybienia okazują się zbyt duże albo też prace są prowadzone niezgodnie z pozwoleniem na budowę lub niezgodnie z projektem, to inspektor nadzoru budowlanego może nakazać wstrzymanie dalszych prac.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

 

Inspektor nadzoru budowlanego skrupulatnie śledzi cały proces budowlany, nie tylko w trakcie trwania robót, ale również po ich zakończeniu. Chodzi tutaj o zgodność prac z planami architektonicznymi, przepisami prawnymi oraz harmonogramem robót, ale także o kontrolę jakości materiałów budowlanych. Właśnie inspektor zatwierdza kolejne fazy budowy, a także bierze udział w odbiorach technicznych instalacji. Ma prawo wstępu na plac budowy. W celu sprawdzenia zgodności wykonywanych prac z planami, może również poprosić o przedstawienie wszelkich dokumentów związanych z prowadzonymi robotami oraz potwierdzających dopuszczenie określonego materiału do zastosowania w budownictwie. Do jego obowiązków należy także potwierdzanie wykonania określonych prac, przekazywanie do użytkowania już gotowych obiektów i budynków, kontrola przy eliminowaniu ewentualnych usterek i wad oraz nadzór nad rozliczeniem budowy.

Trzeba pamiętać, że wszelkie zmiany naniesione na gotowy projekt muszą zostać zgłoszone inspektorowi. Samowolne zmiany kończą się zawsze wstrzymaniem robót, natomiast inwestor musi złożyć odpowiednie dokumenty, w tym projekt z naniesionymi zmianami.

Warto zaznaczyć, że osobie sprawującej funkcję inspektora nadzoru budowlanego grozi stosowna kara w przypadku niespełnienia określonych wymogów przez obiekty i prace odebrane przez niego. Zadaniem nadzoru jest więc wzięcie pełnej odpowiedzialności za wykonanie całej pracy zgodnie z prawem oraz sztuką budowlaną.

nadzór budowlany

Jak widać, rola inspektora nadzoru budowlanego jest kluczowa w procesie realizacji prac budowlanych, ponieważ inspektor stanowi gwarancję przestrzegania prawa budowlanego.